Chi tiết thông báo

Triển khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích Ngành Xây dựng (18-09-2017 09:05:14)

Triển khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích Ngành Xây dựng

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác số 11/TTHT/SXD-BĐHG ngày 31 tháng 7 năm 2017 giữa Sở Xây dựng và Bưu điện tỉnh Hậu Giang,

Kể từ ngày 01/9/2017, Sở Xây dựng triển khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích Ngành Xây dựng gồm 13 thủ tục (Đính kèm Danh mục 13 thủ tục hành chính)http://soxaydung.haugiang.gov.vn/public/scripts/ckeditor_upload/files/TB%20thuc%20hien%20dich%20vu%20buu%20chinh%20cong%20ich.docx.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để phối hợp thực hiện./.

Tập tin đính kèm: TB thuc hien dich vu buu chinh cong ich_UVwvif2c.docx