Chi tiết thông báo

Về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019 (24-08-2019 17:03:15)

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐ ngày 23/8/2019 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức thi sát hạch:

Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2019 (Các thí sinh tập trung lúc 07 giờ 30 phút để nộp lệ phí thi sát hạch, 07 giờ 50 phút nghe phổ biến quy chế thi sát hạch, 08 giờ 00 phút bắt đầu thi).

2. Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ: Số 50, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Danh sách thí sinh: Theo danh sách đã phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-HĐ ngày 26/8/2019 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

4. Chi phí thi sát hạch: Theo Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng, lệ phí là 450.000 đồng/01 lĩnh vực đăng ký dự thi (Chi phí và lệ phí thi sát hạch sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

5. Việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn

Thông tin cần thiết xin liên hệ: Phòng Quản lý xây dựng, số điện thoại 0293.3504229 hoặc ông Lê Việt Trường – Chuyên viên phòng Quản lý xây dựng, số điện thoại: 0933 666 249.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến các thí sinh được biết và tham dự đầy đủ theo quy định./.

Tập tin đính kèm: phe duyet danh sach_OqE0F9R8.pdf