Chi tiết thông báo

Về việc dời ngày thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019 (11-05-2019 18:55:08)

Về việc dời ngày thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019

Theo Thông báo số 01/TB-HĐ ngày 18/4/2019 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì thời gian thi sát hạch dự kiến là ngày 16/5/2019. Nay, Hội đồng thông báo dời ngày thi sát hạch lại vào ngày 24/5/2019. Các nội dung còn lại vẫn giữ theo kế hoạch tại Thông báo số 01/TB-HĐ.

Trước ngày thi 03 ngày, Hội đồng sẽ niêm yết danh sách các cá nhân tham gia sát hạch trên trang website của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.