Định hướng - quy hoạch

Ngày 07/10/2015 Trung tâm quy hoạch Kiến trúc tỉnh Hậu Giang tổ chức xét tuyển viên chức năm 2015

Ngày 07/10/2015 Trung tâm quy hoạch Kiến trúc tỉnh Hậu Giang tổ chức xét tuyển viên chức năm 2015

Ngày 04/03/2016, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang Thông qua Đề án Quy hoạch chi tiết Khu hành chính huyện Long Mỹ mới, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ngày 04/03/2016, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang Thông qua Đề án Quy hoạch chi tiết Khu hành chính huyện Long Mỹ mới, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.