Thanh tra XD

Thường xuyên giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Thường xuyên giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc

Bộ Xây dựng: Ban hành Chỉ thị công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng

Bộ Xây dựng: Ban hành Chỉ thị công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng