Quản lý nhà & TTBĐS

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng về hoạt động môi giới bất động sản

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng về hoạt động môi giới bất động sản

Chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư - dân cư phường V, thành phố Vị Thanh

Chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư - dân cư phường V, thành phố Vị Thanh

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư