Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

Về việc triển khai Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Về việc triển khai Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Thông qua Nghị quyết về xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020

Thông qua Nghị quyết về xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020

Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang