Năng lực đơn vị hoạt động xây dựng

công bố danh sách các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) đã chuyển đổi Giấy chứng nhận và đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Xây dựng công bố danh sách 06 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã thực hiện chuyển đổi Giấy chứng nhận và đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017/TT-BXD (Theo Công văn số 1304/SXD-QLXD ngày 11/7/2019).

Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang