Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019