Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019 (lịch điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019 (lịch điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (lịch bổ sung, điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)