Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019 (điều chỉnh, bổ sung, lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019 (điều chỉnh, bổ sung, lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/2/2019 đến ngày 03/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/2/2019 đến ngày 03/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 (lịch bổ sung)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 (lịch bổ sung)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/01/2019 đến ngày 1702/2019 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/01/2019 đến ngày 1702/2019 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)