Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 (lịch bổ sung)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 (lịch bổ sung)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/01/2019 đến ngày 1702/2019 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/01/2019 đến ngày 1702/2019 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/12/2018 đến ngày 06/01/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/12/2018 đến ngày 06/01/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018 (bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018 (bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 (bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 (bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)