Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/2/2020 đến ngày 15/2/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/2/2020 đến ngày 15/2/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/01/2020 đến ngày 31/01/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 6)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/01/2020 đến ngày 31/01/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 6)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/01/2020 đến ngày 12/01/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/01/2020 đến ngày 12/01/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)