Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/8/2016 đến ngày 14/8/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/8/2016 đến ngày 14/8/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/7/2016 đến ngày 31/7/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/7/2016 đến ngày 31/7/2016 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/7/2016 đế n ngày 24/7/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/7/2016 đến ngày 24/7/2016 (lịch điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/7/2016 đến ngày 10/7/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/7/2016 đến ngày 10/7/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/6/2016 đến ngày 03/7/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/6/2016 đến ngày 03/7/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/6/2016 đến ngày 26/6/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/6/2016 đến ngày 26/6/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/62016 đến ngày 19 /06/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/62016 đến ngày 19 /06/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/06/2016 đến ngày 12/06/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/06/2016 đến ngày 12/06/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/05/2016 đến ngày 05/06/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/05/2016 đến ngày 05/06/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở (Từ ngày 16/5/2016 đến ngày 22/5/2016)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở (Từ ngày 16/5/2016 đến ngày 22/5/2016)