Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/10/2016 đến ngày 21/10/2016 (lịch điều chỉnh)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/10/2016 đến ngày 21/10/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/10/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/10/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/10/2016 đến ngày 07/10/2016 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/10/2016 đến ngày 07/10/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/9/2016 đến ngày 01/10/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/9/2016 đến ngày 01/10/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/9/2016 đến ngày 25/9/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/9/2016 đến ngày 25/9/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/9/2016 đến ngày 16/9/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/9/2016 đến ngày 16/9/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/9/2016 ngày 10/9/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/9/2016 ngày 10/9/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/8/2016 đến ngày 02/9/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/8/2016 đến ngày 02/9/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/8/2016 đến ngày 28/8/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/8/2016 đến ngày 28/8/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/8/2016 đến ngày 14/8/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/8/2016 đến ngày 14/8/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016