Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/6/2017 đến ngày 18/6/2017(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/6/2017 đến ngày 18/6/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/5/2017 đến ngày 05/5/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/5/2017 đến ngày 05/5/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/4/2017 đến ngày 07/4/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/4/2017 đến ngày 07/4/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017 (điều chỉnh lần 6)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/3/2017 đến 17/3/2017 (điều chỉnh lần 6)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/3/2017 đến 17/3/2017