Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)