Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017(điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017(điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017(điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017(điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/9/2017 đến ngày 08/9/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/9/2017 đến ngày 08/9/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/7//2017 đến ngày 04/8/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/7//2017 đến ngày 04/8/2017