Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (lịch điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (lịch điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (điều chỉnh, bổ dung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (điều chỉnh, bổ dung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)