Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (lịch bổ sung, điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)