Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/2/2019 đến ngày 03/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/2/2019 đến ngày 03/3/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 (lịch bổ sung)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 (lịch bổ sung)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/01/2019 đến ngày 1702/2019 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/01/2019 đến ngày 1702/2019 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/12/2018 đến ngày 06/01/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/12/2018 đến ngày 06/01/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 (bổ sung lần 1)