Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018 (bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018 (bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 (bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 (bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)