Quản lý xây dựng

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng về hoạt động môi giới bất động sản  (27-04-2016 11:25:24)

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng về hoạt động môi giới bất động sản

      Ngày 07 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh có Công văn số 578/VP.UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng V/v quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đến các tổ chức, cá nhân xin cấp chứng chỉ, đạo tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo nội dung Thông tư nêu trên./.

Nguồn : phòng Quản lý Nhà