Quản lý xây dựng

Về việc triển khai Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật (27-04-2016 11:23:15)

Về việc triển khai Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

      Ngày 01/02, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2016/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD, bao gồm 10 phần qui định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ trong đầu tư và xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được nêu trong Quy chuẩn này gồm:

- QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước;

- QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước;

- QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuynen kỹ thuật;

- QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông;

- QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện;

- QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt;

- QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng;

- QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông;

- QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;

- QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng.

Nguồn : phòng hạ tầng kỹ thuật và PTĐT