Quản lý xây dựng

Ngày 05/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc Ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (27-04-2016 11:19:31)

Ngày 05/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc Ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

    Theo Quyết định này thì tiêu chí xét huyện nông thôn mới phải có là:

100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có tất cả 9 tiêu chí sau đạt chuẩn theo quy định gồm: 1. Quy hoạch; 2. Giao thông; 3. Thủy lợi; 4. Điện; 5. Y tế - Văn hóa - Giáo dục; 6. Sản xuất; 7. Môi trường; 8. An ninh, trật tự xã hội; 9. Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Trong tiêu chí Giao thông thì hệ thống giao thông trên địa bàn huyện phải đảm bảo kết nối tới các xã; 100% tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch.

Với tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả; tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn ≥ 60%.

Còn về tiêu chí sản xuất, phải hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện.

Về tiêu chí môi trường, hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn; 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Về tiêu chí Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thì Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định cũng như Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và thực hiện đúng quy định.

Quyết định cũng nêu rõ, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 phải có 100% số xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan ban hành hướng dẫn và tiêu chuẩn chuyên ngành đối với Tiêu chí huyện nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn chung.

Các Tiêu chí và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ban hành tại Quyết định này, các địa phương áp dụng trong đánh giá, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020.

Đối với các huyện hiện nay đang được xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2015 áp dụng theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.