Quản lý xây dựng

Bộ Xây dựng: Ban hành Chỉ thị công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng (27-04-2016 11:28:22)

Bộ Xây dựng: Ban hành Chỉ thị công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng

     Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và các khoản hỗ trợ, viện trợ nhằm phòng ngừa tham nhũng. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Bộ Xây dựng cử 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng; phân công đơn vị, bộ phận hoặc cá nhân làm đầu mối để tiếp nhận thông tin, báo cáo và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo định kỳ. Yêu cầu công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ; quản lý doanh nghiệp nhà nước; cổ phần hóa doanh nghiệp của Nhà nước; giải quyết các công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân và công tác tổ chức - cán bộ. Minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013 ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, thúc đẩy công nghệ thông tin trong quản lý điều hành để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, có cơ chế khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời và bảo vệ công chức, viên chức, người lao động dũng cảm tố cáo tham nhũng. Thực hiện đồng bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, nhất là minh bạch tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, tặng quà và nộp lại quà tặng, tránh hình thức và các quy định khác của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nguồn : PHÒNG THANH TRA