Quản lý xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (27-04-2016 11:30:16)

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

     Vừa qua, ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư này hướng dẫn chi tiết nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công.

Thông tư gồm 6 Chương và 31 Điều.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay thế các Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình và Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Nguồn : Phòng Quản lý hoạt động xây dựng