1. Phòng LAS-XD số 1164 thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ: Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử tại Quyết định số 503/QĐ-BXD ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ Xây dựng.