Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/04/2016 đến ngày 08/05/2016 (08-05-2016 00:00:00)

  UBND TỈNH HẬU GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/TB-SXD  

Hậu Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 30/4/2016 đến ngày 08/5/2016)

THỨ BẢY 30/4/2016:  

- 7 giờ 30’:  Phòng HTKT dự Lễ khởi công xây dựng cầu treo dân sinh Phú Hữu. Điểm tại trụ sở UBND xã Phú Hữu, huyện Châu Thành.

- Trực Lãnh đạo: Nguyễn Huỳnh Đức, Giám đốc Sở.

- Trực cơ quan: Nguyễn Trùng Dương, Chánh Văn phòng Sở.

- Trực tài xế: Phạm Hoàng Vũ.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 01/5/2016:

- Trực Lãnh đạo: Nguyễn Công Tâm, Phó Giám đốc Sở.

- Trực cơ quan: Quách Quốc Cường, Chánh Thanh tra.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ HAI 02/5/2016:

Nghỉ bù Lễ.

- Trực Lãnh đạo: Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở.

- Trực cơ quan: Trần Anh Khoa, PGĐ Trung tâm KĐCLXD.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 03/5/2016:

Nghỉ bù Lễ.

- Trực Lãnh đạo: Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở.

- Trực cơ quan: Tô Văn Đời, TP QLXD.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 04/5/2016:   

- 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QH-KT tham gia khảo sát vị trí quy hoạch xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần kinh. Tập trung tại UBND tỉnh.

- 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Bé Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở. (cả tuần)

- 7 giờ 30’: Các đ/c có tên theo danh sách tham gia lớp huấn luyện tự vệ cơ quan. Điểm huấn luyện chính trị: Thành ủy Vị Thanh (5 ngày)

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham gia khảo sát dự án nhà ở xã hội Thiên Lộc trên địa bàn huyện Châu Thành A. Điểm tập trung tại cổng chào Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

- 15 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng Quản lý XD dự buổi làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về tiến độ xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 05/5/2016:

- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với UBND huyện Vị Thủy về tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Thương mại thị trấn Nàng Mau. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v giải quyết việc thi công chậm tiến độ thực hiện dự án Trường Chính trị. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 9 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự buổi mở thầu gói thầu công trình BVĐK huyện Châu Thành A. Điểm tại Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh.

- 14 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Văn phòng nghe báo cáo về việc phân công và thực hiện nhiệm vụ của VP. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng Kinh tế &VLXD làm việc với Ban QLDA ĐTXD CT dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh giá một số công trình trên địa bàn tỉnh do Ban QLDA ĐTXD CT  DD&CN tỉnh làm chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

  - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 06/5/2016:

- 9 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự buổi mở thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm biến áp công trình Trung tâm kỹ thuật – Phát thanh truyền hình tỉnh. Điểm tại Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh.

- 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v xem xét đề nghị của chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 07/5/2016:  

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 08/5/2016:

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Nơi nhận: 

TL. GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

 

- Lưu: VT.

Nguyễn Trùng Dương

 

 

Tập tin đính kèm: 16lich_tuan_tu_25.4.2016_den_01.5.2016_Cpel3iQd.doc