Giới thiệu

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Quy hoạch kiến trúc. 2. Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng.

  • TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1. Chức năng:

   - Thực hiện nhiệm vụ chất lượng xây dựng, vật liệu xây dựng, giám định chất lượng công trình, tham gia xác nhận nguyên nhân sự cố công trình xây dựng (khi có yêu cầu), tư vấn một số lĩnh vực trong hoạt động xây dựng và nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ nhằm tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

   - Được thực hiện công tác tư vấn cho tổ chức và cá nhân trên lĩnh vực xây dựng phù hợp với năng lực và chức năng của Trung tâm.

2. Nhiệm vụ:

   - Trung tâm thực hiện kiểm tra và chứng nhận chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng đối với:

     + Các công trình khi xảy ra sự cố có nguy cơ gây ra thảm hoạ đối với con người, tài sản, môi trường và công trình tập trung đông người như: nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc, hội trường, trường học, sân vận động, nhà thi đấu, siêu thị và các công trình xây dựng có chức năng tương tự; nhà chung cư, công trình bệnh viện, nhà làm việc, công trình khách sạn. Các công nêu trên với các cấp quy mô không phân biệt.

     + Các công trình khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

     + Tham gia xác định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng.

     + Các công trình khác theo quy định của Nhà nước.

   - Là thành viên của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh; các Hội đồng tư vấn về khoa học kỹ thuật và công nghệ xây dựng của tỉnh, ngành. Thực hiện nhiệm vụ kiểm định viên khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

   - Trung tâm được thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho các chủ đầu tư trong các lĩnh vực:

     + Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng.

     + Thử nghiệm cơ lý đất, thử nghiệm hiện trường, thử tĩnh cọc.

     + Khảo sát địa chất công trình, khảo sát xây dựng, khảo sát thu thập số liệu phục vụ công tác xây dựng.

     + Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; lập dự án đầu tư; thiết kế xây dựng; lập dự toán và tổng dự toán công trình.

     + Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và tổng dự toán xây dựng; giám sát khảo sát; giám sát thi công các loại công trình công xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật; quản lý dự án theo hợp đồng của chủ đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, xét hồ sơ dự thầu; tư vấn bảo hành, bảo trì công trình và các hoạt động tư vấn xây dựng khác…

     + Kiểm tra chứng nhận an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

     + Nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ theo tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước.

   - Trung tâm được phép ký hợp đồng lao động với người lao động, hợp đồng thuê chuyên gia và hợp đồng liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ điều kiện kinh nghiệm và phương tiện và các lĩnh vực hoạt động của trung tâm theo nhiệm vụ được giao đúng quy định pháp luật.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Sở Xây dựng và UBND tỉnh Hậu Giang giao theo chức năng, quyền hạn của Sở Xây dựng.

3. Tổ chức bộ máy:

   Ban Giám đốc:

          - Giám đốc Trung tâm: Phan Quốc Dũng

          + Điện thoại: 07113.582.396

          + Di động: 0903.967.882

          - Phó Giám đốc Trung tâm: KS. Trần Anh Khoa

          + Di động: 0985.800.866

          - Phó Giám đốc Trung tâm: KS. Lư Hoàng Tú   

          + Di động: 0986.078.969                

   Phòng Hành chính tổng hợp:

          - Điện thoại - Fax: 07113. 582.395

   Phòng Tư vấn QLCL xây dựng:

          - Điện thoại: 07113. 582.3940

   Phòng thí nghiệm vật liệu:

          - Điện thoại: 

4. Địa chỉ liên hệ:

    Lầu 2 trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

    Số 01 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

  • TRUNG TÂM QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

1. Nhiệm vụ:

   - Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang có những nhiệm vụ và quyền hạn: 

     + Nghiên cứu khoa học - công nghệ xây dựng, sáng tác kiến trúc, nguyên lý quy hoạch và ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng vào thực tiễn trong điều kiện thực tế của tỉnh Hậu Giang.

     + Phối hợp với các Phòng, ban thuộc Sở Xây dựng để tham mưu giúp Giám đốc Sở Xây dựng hoạch định chính sách quản lý ngành xây dựng, chiến lược phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn, cơ chế quản lý kiến trúc, cảnh quan và môi trường xây dựng, biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng và thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Xây dựng phân công theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng.

     + Được phép hành nghề các hoạt động xây dựng trong điều kiện năng lực của đơn vị theo quy định của pháp luật.

     + Được phép hợp đồng lao động với người lao động, hợp đồng thuê chuyên gia với các cá nhân và hợp đồng liên danh với các tổ chức có điều kiện kinh nghiệm và phương tiện hành nghề để thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

     + Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, triển khai văn bản pháp luật, chuyển giao khoa học - công nghệ về lĩnh vực xây dựng cho các tổ chức và cá nhân theo yêu cầu của Sở Xây dựng.

     + Lập quy hoạch xây dựng: nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; đồ án quy hoạch xây dựng; hồ sơ thiết kế đô thị;

     + Lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; lập quy hoạch phát triển ngành;

     + Khảo sát xây dựng: khảo sát địa hình, khảo sát hiện trạng công trình và các công tác khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng;

     + Lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong hoạt động xây dựng;

     + Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; tư vấn thi tuyển thiết kế kiến trúc; tư vấn pháp luật về xây dựng;

     + Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị và điểm dân cư nông thôn; 

     + Giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình;

     + Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán, kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

     + Thực hiện một số dịch vụ khác, như: phô-tô, in ấn bản đồ, bản vẽ, hồ sơ thiết kế để phục vụ cho hoạt động xây dựng.

2. Tổ chức bộ máy:

   Ban Giám đốc:

         - Giám đốc: Hứa Chí Tâm

         + Điện thoại: 0939.000.543                         

   Các phòng ban:

          * Phòng Hành chính - Tổng hợp:

          - Trưởng phòng: Trịnh Lệ Hằng

          + Điện thoại: 07113.870.979

          * Phòng Tư vấn Quy hoạch - Kiến trúc:

          - Trưởng phòng: Ngô Chính Phúc

          + Điện thoại: 0908.431.004

          * Phòng Tư vấn Xây dựng:

          - Trưởng phòng: Phạm Ngọc Út

          + Điện thoại: 0939.817.351

3. Địa chỉ liên hệ:

    Lầu 2 trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

    Số 01 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.