Giới thiệu

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Quy hoạch kiến trúc. 2. Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng.

  • TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1. Chức năng:

   - Thực hiện nhiệm vụ chất lượng xây dựng, vật liệu xây dựng, giám định chất lượng công trình, tham gia xác nhận nguyên nhân sự cố công trình xây dựng (khi có yêu cầu), tư vấn một số lĩnh vực trong hoạt động xây dựng và nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ nhằm tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

   - Được thực hiện công tác tư vấn cho tổ chức và cá nhân trên lĩnh vực xây dựng phù hợp với năng lực và chức năng của Trung tâm.

2. Nhiệm vụ:

   - Trung tâm thực hiện kiểm tra và chứng nhận chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng đối với:

     + Các công trình khi xảy ra sự cố có nguy cơ gây ra thảm hoạ đối với con người, tài sản, môi trường và công trình tập trung đông người như: nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc, hội trường, trường học, sân vận động, nhà thi đấu, siêu thị và các công trình xây dựng có chức năng tương tự; nhà chung cư, công trình bệnh viện, nhà làm việc, công trình khách sạn. Các công nêu trên với các cấp quy mô không phân biệt.

     + Các công trình khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

     + Tham gia xác định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng.

     + Các công trình khác theo quy định của Nhà nước.

   - Là thành viên của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh; các Hội đồng tư vấn về khoa học kỹ thuật và công nghệ xây dựng của tỉnh, ngành. Thực hiện nhiệm vụ kiểm định viên khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

   - Trung tâm được thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho các chủ đầu tư trong các lĩnh vực:

     + Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng.

     + Thử nghiệm cơ lý đất, thử nghiệm hiện trường, thử tĩnh cọc.

     + Khảo sát địa chất công trình, khảo sát xây dựng, khảo sát thu thập số liệu phục vụ công tác xây dựng.

     + Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; lập dự án đầu tư; thiết kế xây dựng; lập dự toán và tổng dự toán công trình.

     + Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và tổng dự toán xây dựng; giám sát khảo sát; giám sát thi công các loại công trình công xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật; quản lý dự án theo hợp đồng của chủ đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, xét hồ sơ dự thầu; tư vấn bảo hành, bảo trì công trình và các hoạt động tư vấn xây dựng khác…

     + Kiểm tra chứng nhận an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

     + Nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ theo tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước.

   - Trung tâm được phép ký hợp đồng lao động với người lao động, hợp đồng thuê chuyên gia và hợp đồng liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ điều kiện kinh nghiệm và phương tiện và các lĩnh vực hoạt động của trung tâm theo nhiệm vụ được giao đúng quy định pháp luật.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Sở Xây dựng và UBND tỉnh Hậu Giang giao theo chức năng, quyền hạn của Sở Xây dựng.

3. Tổ chức bộ máy:

   Ban Giám đốc:

          - Giám đốc Trung tâm: Phan Quốc Dũng

          + Điện thoại: 07113.582.396

          + Di động: 0903.967.882

          - Phó Giám đốc Trung tâm: KS. Trần Anh Khoa

          + Di động: 0985.800.866

          - Phó Giám đốc Trung tâm: KS. Lư Hoàng Tú   

          + Di động: 0986.078.969                

   Phòng Hành chính tổng hợp:

          - Điện thoại - Fax: 07113. 582.395

   Phòng Tư vấn QLCL xây dựng:

          - Điện thoại: 07113. 582.3940

   Phòng thí nghiệm vật liệu:

          - Điện thoại: 

4. Địa chỉ liên hệ:

    Lầu 2 trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

    Số 01 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

  • TRUNG TÂM QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

1. Nhiệm vụ:

   - Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang có những nhiệm vụ và quyền hạn: 

     + Nghiên cứu khoa học - công nghệ xây dựng, sáng tác kiến trúc, nguyên lý quy hoạch và ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng vào thực tiễn trong điều kiện thực tế của tỉnh Hậu Giang.

     + Phối hợp với các Phòng, ban thuộc Sở Xây dựng để tham mưu giúp Giám đốc Sở Xây dựng hoạch định chính sách quản lý ngành xây dựng, chiến lược phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn, cơ chế quản lý kiến trúc, cảnh quan và môi trường xây dựng, biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng và thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Xây dựng phân công theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng.

     + Được phép hành nghề các hoạt động xây dựng trong điều kiện năng lực của đơn vị theo quy định của pháp luật.

     + Được phép hợp đồng lao động với người lao động, hợp đồng thuê chuyên gia với các cá nhân và hợp đồng liên danh với các tổ chức có điều kiện kinh nghiệm và phương tiện hành nghề để thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

     + Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, triển khai văn bản pháp luật, chuyển giao khoa học - công nghệ về lĩnh vực xây dựng cho các tổ chức và cá nhân theo yêu cầu của Sở Xây dựng.

     + Lập quy hoạch xây dựng: nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; đồ án quy hoạch xây dựng; hồ sơ thiết kế đô thị;

     + Lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; lập quy hoạch phát triển ngành;

     + Khảo sát xây dựng: khảo sát địa hình, khảo sát hiện trạng công trình và các công tác khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng;

     + Lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong hoạt động xây dựng;

     + Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; tư vấn thi tuyển thiết kế kiến trúc; tư vấn pháp luật về xây dựng;

     + Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị và điểm dân cư nông thôn; 

     + Giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình;

     + Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán, kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

     + Thực hiện một số dịch vụ khác, như: phô-tô, in ấn bản đồ, bản vẽ, hồ sơ thiết kế để phục vụ cho hoạt động xây dựng.

2. Tổ chức bộ máy:

   Ban Giám đốc:

         - Giám đốc: Hứa Chí Tâm

         + Điện thoại: 0939.000.543                         

   Các phòng ban:

          * Phòng Hành chính - Tổng hợp:

          - Trưởng phòng: Trịnh Lệ Hằng

          + Điện thoại: 07113.870.979

          * Phòng Tư vấn Quy hoạch - Kiến trúc:

          - Trưởng phòng: Ngô Chính Phúc

          + Điện thoại: 0908.431.004

          * Phòng Tư vấn Xây dựng:

          - Trưởng phòng: Phạm Ngọc Út

          + Điện thoại: 0939.817.351

3. Địa chỉ liên hệ:

    Lầu 2 trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

    Số 01 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 

QUALITY INSPECTION CENTER

1.Functions:

- Carry out construction quality tasks, construction materials, assess the quality of works, participate in certifying the causes of construction work incidents (when required), and consult some fields in operation. construction and experimental research, scientific research, application of scientific and technical progress and technology transfer to advise the Director of the Department of Construction to perform the state management of the quality of construction works. located in HauGiang province.

- To carry out consultancy work for organizations and individuals in the construction domain in accordance with the Center's capacity and functions.

2.Tasks:

- The center carries out the inspection and quality certification of construction works before putting them into use for:

+ Works where incidents occur, which are likely to cause catastrophes for people, properties, environment and crowded works such as theaters, cinemas, circuses, meeting halls, schools , stadiums, gymnasiums, supermarkets, and construction works with similar functions; apartment buildings, hospital buildings, working houses, hotel buildings. The above-mentioned tasks with different levels of scale are not distinguished.

+ Works at the request of competent state management agencies.

+ Participate in determining the cause of construction incidents.

+ Other works as prescribed by the State.

- Being a member of the Provincial Acceptance Council; advisory councils on construction science, technology and construction of the province or branch. Carry out inspector duties at the request of authorities.

- The Center is responsible for advising investors in the following areas:

+ Quality inspection of construction works, quality inspection of construction materials and construction components.

+ Testing of soil mechanics, field tests, pile static test.

+ Construction geological survey, construction survey, data collection survey for construction work.

+ Making economic and technical reports; Establish investment projects; Design and construction; Making cost estimates and total cost estimates of works.

+ Verification of design documents, cost estimates and total construction cost estimates; survey supervision; supervising the construction of civil, industrial, transportation, irrigation, technical infrastructure works; project management under the contract of the investor, bidding consultant, preparation of bidding documents, consideration of bids; warranty consulting, construction maintenance and other construction consultancy activities ...

+ Check the certification of bearing strength and conformity of the quality of construction works.

+ Experimental research, scientific research, technology transfer according to the State quality standards.

- The center is allowed to sign labor contracts with workers, contracts to hire experts and joint venture contracts with domestic and foreign organizations and individuals that have enough experience and facilities and fields of operation. activities of the center according to the assigned tasks in accordance with the provisions of law.

- Perform other duties as required by the Department of Construction and HauGiang Provincial People's Committee according to the functions and powers of the Department of Construction.

3.Organizational structure:

Board of directors:

- Center Director: PhanQuoc Dung

+ Phone: 07113.582.396

+ Mobile: 0903,967,882

- Deputy Director of Center: KS.Tran AnhKhoa

+ Mobile: 0985,800,866

- Deputy Director of Center: KS.Lu Hoang Tu

+ Mobile: 0986,078,969

General administrative office:

- Phone - Fax: 07113. 582.395

Department of Construction Quality Control Consulting:

- Phone: 07113. 582.3940

Laboratory of materials:

- Phone:

4. Contact address:

    2nd floor, HauGiang Department of Construction headquarters.

Số 01 XôViếtNghệTĩnh street, ward 5, Vi Thanh city, HậuGiang province.

  • CENTER FOR ARCHITECTURAL PLANNING

1. Mission:

-HauGiang Planning - Architecture Center has the following tasks and powers:

+ Researching science - construction technology, architectural creation, planning principles and applying construction science advances into practice in the practical conditions of HauGiang province.

+ Coordinate with Departments and Departments of the Department of Construction to advise the Director of the Department of Construction in making plans for construction industry management, urban development strategies and rural population spots, architectural management mechanisms. , landscape and construction environment, measures to handle and overcome consequences in construction activities and perform other tasks as assigned by the Director of the Department of Construction according to the functions, tasks and powers of the Department of Construction. erect.

+ Being allowed to practice construction activities in the capacity conditions of units according to the provisions of law.

+ Permission to enter into labor contracts with employees, contracts to hire experts with individuals and joint-venture contracts with organizations with experience conditions and practice facilities to perform their functions and tasks. of the Center in accordance with the law.

+ Implement professional training programs, deploy legal documents, transfer science and technology in the field of construction to organizations and individuals at the request of the Department of Construction.

+ Construction planning: tasks of construction planning; construction planning blueprints; urban design records;

+ Planning socio-economic development; sector development planning;

+ Construction survey: surveying terrain, surveying the current status of works and other surveys in service of construction activities;

+ Preparation of construction investment projects, construction of economic - technical reports for construction of works; preparing environmental impact assessment reports in construction activities;

+ Construction project management consultancy; bidding consultancy: preparing bidding documents, evaluating bids; consulting design competition; legal consultancy on construction;

+ Design and construction of civil, industrial, urban technical infrastructure and rural residential areas;

+ Supervision of construction survey, construction supervision;

+ Examining design documents and cost estimates, verifying quality of construction works;

+ Perform a number of other services, such as photocopying, printing maps, drawings, design files to serve construction activities.

2. Organizational structure:

Board of directors:

- Director: Hua Chi Tam

+ Phone: 0939,000.543

Departments:

* General administrative office:

- Manager: Trinh Le Hang

+ Phone: 07113,870,979

*Department of Planning - Architecture Consulting:

- Manager: Ngo ChinhPhuc

+ Phone: 0908.431.004

* Construction Consultancy Department:

- Manager: Pham Ngoc Ut

+ Phone: 0939.817.351

3. Contact address:

2nd floor, HauGiang Department of Construction headquarters.

01 Xo Viet NgheTinh street, ward 5, Vi Thanh city, HauGiang province.