Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Huỳnh Đức

    Điện thoại: 02932.247.912. Email: ducnh@haugiang.gov.vn

    Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

          -  Công tác Chính trị, tư tưởng, bảo vệ nội bộ.

          - Chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Kiến trúc, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

          - Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở và phòng Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng.

- Công tác Thi đua – Khen thưởng.

2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Công Tâm

    Điện thoại: 02932.247.403. Email: tamnc@haugiang.gov.vn

    Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực sau:

          - Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Thanh tra xây dựng.

          - Trung tâm Quy hoạch xây dựng.

3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Diên

    Điện thoại: 02932.504.671. Email: diennv@haugiang.gov.vn

    Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực sau:

          - Phát triển đô thị & Hạ tầng kỹ thuật.

          - Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.

4. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

    Điện thoại: 02932.504.158. Email: nghianh@haugiang.gov.vn

    Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực sau:

          - Quản lý Xây dựng, Kinh tế & Vật liệu xây dựng.

          - Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

  1. VĂN PHÒNG

           Văn phòng Sở Xây dựng là một tổ chức hành chính thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, có chức năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở Xây dựng thực hiện chức năng điều hành hoạt động của cơ quan như: cơ cấu, tổ chức, bộ máy cơ quan; tài sản, tài chính; kế hoạch, tổng hợp; hoạt động thường xuyên, đột xuất; đối nội, đối ngoại. Đồng thời, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các dịch vụ công thuộc chức năng của Sở Xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo ủy quyền của Giám đốc Sở Xây dựng và theo quy định của pháp luật.

       2. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

           Phòng Quản lý xây dựng là một bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở xây dựng và theo quy định của pháp luật.

       3. PHÒNG KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

           Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng là một bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng có chức năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực: kinh tế xây dựng; vật liệu xây dựng và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công hoặc  ủy quyền của Giám đốc Sở Xây dựng và theo quy định của pháp luật.

       4.  PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

            Phòng Quy hoạch – Kiến trúc là một bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng, có chức năng tham mưu giúp cho Lãnh đạo Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

       5. PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

           Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật là một bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ); kết cấu hạ tầng giao thông đô thị (không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị); quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

       6. PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

           Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản là một bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở và công sở; thị trường bất động sản; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Xây dựng và theo quy định của pháp luật.

        7. PHÒNG THANH TRA

           Thanh tra thuộc Sở Xây dựng là cơ quan thanh tra nhà nước có chức năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở Xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị; nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.

        8. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ XÂY DỰNG

            Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng là một bộ phận chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực: xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.