Tin tức - Sự Kiện

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Ngày 07/05/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của TTCP

Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, thương mại Trà Lồng, thị xã Long Mỹ

Ngày 14 tháng 6 năm 2019 Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, thương mại Trà Lồng, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh

Ngày 12 tháng 6 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040