Tin tức - Sự Kiện

Về tổ chức “Hội thảo triển khai hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang”

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3907/UBND-KT về tổ chức “Hội thảo triển khai hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang”.

Về tiếp nhận Dự án WaterWorX do Chính phủ Hà Lan và Tổ chức WaterWorX tài trợ

Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3858/UBND-KT về tiếp nhận Dự án WaterWorX do Chính phủ Hà Lan và Tổ chức WaterWorX tài trợ;

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, với các nội dung như sau: