Tin tức - Sự Kiện

Về việc Cửa hàng xăng dầu Hòa Hà 6 do Công ty TNHH Hai thành viên Hòa Hà làm chủ đầu tư

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc Quyết định chủ trương đầu tư Cửa hàng xăng dầu Hòa Hà 6” do Công ty TNHH Hai thành viên Hòa Hà làm chủ đầu tư

Về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW

Triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.