Tin tức - Sự Kiện

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030.

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 783/UBND-KT về việc điều chỉnh cục bộ đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030”.

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh do

Thông tư này quy định chi tiết Điều 15 và Điều 79 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (sau đây viết tắt là Nghị định số 139/2017/NĐ-CP).

Hội nghị tổng kết thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.