Tin tức - Sự Kiện

Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Nghiệm thu dự án tiêu chuẩn: Vữa chịu lửa - Phương pháp thử

Ngày 22 tháng 1 năm 2015 Hội đồng KHCN Viện vật liệu xây dựng đã họp nghiệm thu dự án: “Vữa chịu lửa - Phương pháp thử

Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Xây dựng

Ngày 26/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 134/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020.