Tin tức - Sự Kiện

Ngày 26-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký triển khai Kế hoạch số 2432/KH-UBND ngày 26-8-2018

Ngày 26-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký triển khai Kế hoạch số 2432/KH-UBND ngày 26-8-2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Điều chỉnh một số chính sách xây dựng cụm dân cư vùng ngập lũ ĐBSCL

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2018 Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 – 2020 (Chương trình giai đoạn 2 kéo dài).

Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh.

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, VP.UBND tỉnh có Công văn số 2235/VP.UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh