Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Tin tức - Sự Kiện

Về việc cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất để đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh” tại xã Vị Trung, hu

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất để đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh” tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

Về thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3094/KH-UBND về việc thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng