Tin tức - Sự Kiện

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Về “Cửa hàng xăng dầu Việt Hồng” do Doanh nghiệp tư nhân phân bón xăng dầu Việt Hồng làm Chủ đầu tư

Về “Cửa hàng xăng dầu Việt Hồng” do Doanh nghiệp tư nhân phân bón xăng dầu Việt Hồng làm Chủ đầu tư

Về bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật cho UBND huyện Vị Thủy quản lý

Về bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật cho UBND huyện Vị Thủy quản lý